22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Anahtar veya priz mekanizmalarında uygulanan tırnak muhafaza sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13249
Buluş Başlığı Anahtar veya priz mekanizmalarında uygulanan tırnak muhafaza sistemi.
Başvuru Sahibi VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SAVAŞ KALAÇA;ERSİN GÖKSEL
IPC Sınıfı H01R 24/16
Buluş Özeti

Buluş, gövde (30) ile V-ağız kısmı (31) içeren tırnaklar (3) vasıtasıyla, karkasa (2) sahip anahtar veya priz mekanizmalarını (4) sıva altı duvara veya kasaya irtibatlandırmak üzere; bahsedilen tırnaklara (3) konumlanan ve üst kısım (10), bahsedilen tırnağı (3) açık ve kapalı konuma getiren esnek kısım (11), göbek kısmı (303) hariç, bahsedilen gövdeyi (30) iki yandan (302) kapatan gövde örtücü (12), tırnak uçlan (312) hariç, bahsedilen V-ağız kısmını (31) kapatan V-ağız örtücü (13) içeren tırnak muhafaza sistemi (1) ile ilgilidir.