22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Doğal taşı kesimi için özel kesme takımı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13264
Buluş Başlığı Doğal taşı kesimi için özel kesme takımı.
Başvuru Sahibi DBC MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MEHMET FERİDUN ERTÜRK
IPC Sınıfı B23D 57/00
Buluş Özeti

Buluşun konusu, zincir kollu kesme makinelerine sıralı bir şekilde bağlanan, çelik malzemeden üretilmiş, belirli fiziksel forma ve geometrik ölçülere sahip olan gövdenin üzerine yerleştirilmiş kesici uçtan oluşan "Doğal Taşı Kesimi İçin Özel Kesme Takım"dır. Ürün yapısı itibari ile kesici bir takımdır, tek başına bir makine veya mekanizma değildir. Mevcut zincir kollu testere makinesine, makinenin modeline ve boyutuna bağlı olarak birbirinden farklı 9 ile 13 kesici uç kümeleri barındıran takımlardan oluşmaktadır.