22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Atık sulara oksijen verilmesini sağlayan karışım sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13284
Buluş Başlığı Atık sulara oksijen verilmesini sağlayan karışım sistemi.
Başvuru Sahibi ARTAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YASEMİN ÖZTAŞKENT;YASEMİN ÖZTAŞ;EVREN DİNDİREN DÖNMEZ
IPC Sınıfı C02F 3/00
Buluş Özeti

Buluş; aerobik atıksu arıtma sistemlerinde atıksuyun her zerresine biyolojik oksijen ihtiyacının (boi) minimum enerji ile verilmesi için tasarlanan atıksulara oksijen verilmesini sağlayan karışım sistemi ile ilgili olup; aerobik tank (1), atıksu (2), atıksu tankı (3), ctp malzemeden yapılmış atıksu kollektörü (4), hava (5), hava tankı (6), ctp malzemeden yapılmış hava kollektörü (7), ctp malzemeden yapılmış atıksu çıkış nozulü (8), ctp malzemeden yapılmış hava nozulü (9), arıtılmış su (10), arıtılmış su tankı (11), ctp malzemeden yapılmış boru tutucu parça (12), blower (13), pompa (14) ve mikroorganizmaya (biyolojik bakteri) (15) sahip olması ile karakterize edilir.