22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Atıksu tesislerinde yukarı akışkan yataklı anaerobik tanklarda gaz/sıvı/katı ayrımı için ctp malzemeden özel kalıpta imal edilmiş separatör sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13286
Buluş Başlığı Atıksu tesislerinde yukarı akışkan yataklı anaerobik tanklarda gaz/sıvı/katı ayrımı için ctp malzemeden özel kalıpta imal edilmiş separatör sistemi.
Başvuru Sahibi ARTAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YASEMİN ÖZTAŞKENT;EVREN DİNDİREN DÖNMEZ;GÜNEŞ DİNDİREN
IPC Sınıfı F04B 39/16
Buluş Özeti

Buluş; atıksu arıtma sistemlerinde anaerobik tanklarda tank içindeki atık suda oluşacak biyogazın sıvıdan ayrıştırılarak emniyetli bir şekilde toplanıp, kullanılacak ortama gönderilmesi ve yine aynı atıksu da oluşacak tek hücreli mikroorganizmaların tank içinde kalmasının sağlanması, arıtılmış suyun üstten savaklanarak alınması için tasarlanan atıksu tesislerinde yukarı akışkan yataklı anaerobik tanklarda, gaz/sıvı/katı ayırımı için ctp malzemeden özel kalıpta imal edilmiş separatör sistemi ile ilgilidir.