22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Katılımcı sayısı belirleme, iletme, yorumlama ve doğrulama sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/01963
Buluş Başlığı Katılımcı sayısı belirleme, iletme, yorumlama ve doğrulama sistemi
Başvuru Sahibi SAMET SORGUT
Buluş Sahibi SAMET SORGUT
IPC Sınıfı G06Q 50/00;G07C 1/00;H04N 7/18
Buluş Özeti

Buluş, sinema, tiyatro, opera, konser alanı, spor müsabakası, sirk, gösteri merkezi, sergi, fuar, panayır ve benzerleri gibi açık ve kapalı alanlarda, yapımcı, dağıtımcı, organizatör ve yatırımcı için ticari olarak önemli olan katılımcı sayısını belirleme, iletme, yorumlama ve doğrulama sistemi olup, bahsi geçen yerlere ait "Giriş/Çıkış Alanlarına", alanı tam olarak görebilecek şekilde ve açıda yerleştirilmiş ve alanı sürekli izleyen, en az bir "Sayım Kamerası Düzeneği" (B1) ve her bir "Sayım Kamerası Düzeneği" (B1) ile irtibatlı bir "Görüntü İşlem Ünitesinden" (B7) oluşan ve "Kameradan" (B2) aldığı ardışık görüntü karelerini kendi içinde işleyerek katılımcı sayısını tayin eden ve bu verileri bir "Merkezi İşlem Birimine" (B21) ileterek bahsi geçen kişilere detaylı bir biçimde sunumunu yapan, bunun yanında itiraz durumlarında kullanılacak sayım doğrulama (B16) ve gösteri doğrulama (B19) özelliklerini içeren bir sistem olarak karakterize edilir.