22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir boreskop kamera. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13330
Buluş Başlığı Bir boreskop kamera.
Başvuru Sahibi ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EMEK DÜLGEROĞLU;ÖMER HAKAN YILDIZ;MURAT DOĞAN
IPC Sınıfı F41G 1/00
Buluş Özeti

En temel halinde; video kaynağı olarak görev yapan ve silah namlusunun merkezine optik olarak referans olan en az bir görüntü birimi (2), silah namlusu ile görüntü birimi (2) arasındaki mekanik bağlantıyı sağlayan ve namlu merkezine mekanik olarak referans olan en az bir mekanik adaptör (3) içeren; silah namlusunun mekanik bağlantı arayüzü merkezini, görüntü biriminin optik merkezi ile denkleştirerek, dinamik muvazaat işlemini sağlayan bir boreskop kamera ile ilgilidir.