22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
tam otomatik sıcak soğuk toz içecek makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13344
Buluş Başlığı tam otomatik sıcak soğuk toz içecek makinesi.
Başvuru Sahibi AKDENİZ KAHVE PAZARLAMA GIDA HAFRİYAT TURİZM TİC SAN. LTD ŞTİ.
Buluş Sahibi MÜMİN GÖRGÜLÜ
IPC Sınıfı A47J 31/00
Buluş Özeti

Buluş, istenildiğinde şeker veya tuz katkılı urun hazırlayabilen, tüm çorba çeşitleri, tüm meyve çayları, salep, sıcak çikolata, sıcak beyaz çikolata, bahar, kahve, ikisi bir arada, üçü bir arada, dördü bir arada, beşi bir arada veya farklı meyve içeriklerinden tropikal sıcak soğuk içecek yapabilme imkanı sağlayan otomatik içecek makineleriyle ilgilidir.