22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Enerji transfer şalteri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13370
Buluş Başlığı Enerji transfer şalteri.
Başvuru Sahibi İNDEMAK İNDÜKSİYON DÖKÜM MAK VE İNŞAAT SAN TİC LTD ŞTİ
Buluş Sahibi EKREM ATAMAN
IPC Sınıfı H01H 35/24;H04B 3/00
Buluş Özeti

Manyetik direnci az olan metal şase (6) üzerine yerleştirilmiş sistem, güç ünitesine bağlı sabit baranın (2), transfer barasının (7) hareketi ile birinci yüke bağlı sabit bara (3) ile ikinci yüke bağlı sabit baralara (4) bağlanmasını sağlar. Bunun için sonsuz vida milinin (5) redüktörlü motorun (1) istenilen yöne doğru dönmesiyle transfer barasının (7) doğrusal olarak hareket etmesi sağlanır. Yalıtkan takozlar (8) içersine yerleştirilmiş transfer barası (7) ileri-geri yönlerinde hareket ettirilir. Sistemde dayanma noktalarında bulunan sensör (9) yardımıyla durdurulması sağlanır. Bu sayede kullanıcı redüktörlü motoru (1) yanlış yöne doğru çevirmişte olsa sensör (9) mekanik zorlanmalara karşı koruma sağlar.