22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bims ve genleştirilmiş perlit esaslı yalıtım plakası ve lentosu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13374
Buluş Başlığı Bims ve genleştirilmiş perlit esaslı yalıtım plakası ve lentosu.
Başvuru Sahibi METAŞ MADENCİLİK ENDÜSTRİ TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MUSA ERTAŞ
IPC Sınıfı C04B 14/18;E04B 1/62;E04C 1/00
Buluş Özeti

Buluş, atık ince bims agregaları ve genleştirilmiş perlitin çimento ve proteinhidrolizat bazlı özel bir bağlayıcı malzeme ile karışılarak kurutulması sonucunda çeşitli ebatlarda ve kalınlıkta plakalar ve lentolar haline getirilmesidir.