22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Saplı şeker stand kapaklarında ve kilitleme mekanizmasında yenilik TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00019
Buluş Başlığı Saplı şeker stand kapaklarında ve kilitleme mekanizmasında yenilik
Başvuru Sahibi GÖRSEL REKLAM PLASTİK BASKI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi BUĞRA DOKUR
IPC Sınıfı A47F 1/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, bakkallarda, marketlerde ve her türlü satış alanlarında kullanılabilen, ana gövdeye (10) ve bahsedilen ana gövde (10) üzerinde saplı şekerlerin irtibatlandırıldığı sap yuvalarına (12) sahip olup, bahsedilen ana gövde (10) üzerine konumlandırılmış kademeli yuvalar (13), bahsedilen stand kapağının sabitlenmesini ve irtibatlandırılmasını sağlayan kilitlenme mekanizması (20) içeren saplı şeker stand kapağı ile ilgilidir.(Şekil 1 - Şekil 2)