22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Aksesuar çakma makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00020
Buluş Başlığı Aksesuar çakma makinası.
Başvuru Sahibi GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FİRUZ ABDALOV
IPC Sınıfı A41H 37/00;B21J 15/00;F16P 3/16
Buluş Özeti

Buluş, denim veya benzeri kumaşlardan oluşan kullanım eşyalarına perçin, çıtçıt, düğme gibi aksesuarların çakılması amacıyla; en az bir gövde (2), aksesuarların çakılmasını sağlayan aksesuar mekanizması (11), pimlerin çakılmasını sağlayan pim mekanizması (10) içeren, bahsedilen pimin ve aksesuarın birbirine aynı hizada ve düzgün bir şekilde karşılık gelmesini sağlayan, gövdeye (2) konumlu en az bir lazer bağlantı takımı (15) ve bahsedilen aksesuar çakma makinasına (1) çalışan kişinin elinin sıkışmasını engelleyen, gövdeye (2) konumlu en az bir el emniyet sistemi (12) ile karakterize edilen aksesuar çakma makinası (1) ile ilgilidir. Şekil -1