22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ölçme ve raporlama cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00025
Buluş Başlığı Ölçme ve raporlama cihazı.
Başvuru Sahibi İSİS TURİZM HİJYEN DANIŞMANLIK ÇEVRE SAĞLIĞI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AHMET AKÇACIOĞLU
IPC Sınıfı G01K 3/00
Buluş Özeti

Buluş, özellikle yiyeceklerin sıcaklıklarını ölçen, yaptığı ölçümleri rapor haline getiren, rapor ve ölçümleri depolayan ve bilgisayar ortamından denetim olanağı sağlayan gerçek verilerin her an kayıt altına alındığı ölçme ve raporlama cihazı sistemi hakkında olup uç kısmı (1), ekran (2), ana gövde (3), veri aktarıcılar (4), raporlayıcı (5), raporlayıcı ekranı (6) ve raporlayıcı alıcılarına (7) sahip olmasıyla karakterize edilmektedir.