22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Portatif koltuk sandığı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00042
Buluş Başlığı Portatif koltuk sandığı.
Başvuru Sahibi İSMAİL ÖZBEK
Buluş Sahibi İSMAİL ÖZBEK
IPC Sınıfı A47C 17/04
Buluş Özeti

Bu buluş, koltukların oturma kısımlarının alt bölümüne portatif olarak konulabilen sandık yapılanması ile ilgilidir. Söz konusu sandık yapılanması portatif olması özelliği ile sandık tümden koltuk içerisinde alınabilir. Ayrıca bu sandıklar sert plastikten mamuldür. Sandık kısmı kesişim noktaları(2) vasıtası ile sandık sepeti(l) ana kasa(4) içerisine konur.