22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
IP televizyon ürünlerinde kanal değişimini hızlandırmak için bir metot. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/00044
Buluş Başlığı IP televizyon ürünlerinde kanal değişimini hızlandırmak için bir metot.
Başvuru Sahibi VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.
Buluş Sahibi BORA TUNCER
IPC Sınıfı H04L 29/06;H04N 5/44;H04N 7/16
Buluş Özeti

Set üstü alıcısı, dijital televizyonlar, Internet Protokolü üzerinden çalışan medya oynatıcılar gibi elektronik cihazlar ve özellikle IP televizyonlarda kanal değişim süresini kısaltmaya yönelik bir yöntem olup, her bir kanal için yayın bilgilerin içeren bir kanal tablosundaki yayın bilgilerinin kontrol edilmesi, buna bağlı olarak ilgili kanalın ve sonrasında kanal tablosundaki kanalların sırasıyla güncellemesi aşamalarını içermektedir. Söz konusu yöntem, güncelleme işleminin istemci cihaz tarafında yapılmasını öngörmesinden dolayı kanal değişim suresinin kısalmasına yardımcı olmaktadır.