22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
SMS ile aranan kelimenin sorgulanmasıyla arama motoru sonuçlarının mobil cihazlara iletildiği bir yöntem. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/02124
Buluş Başlığı SMS ile aranan kelimenin sorgulanmasıyla arama motoru sonuçlarının mobil cihazlara iletildiği bir yöntem.
Başvuru Sahibi TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÖZLEM SANCAR;OZAN SAĞLAM
IPC Sınıfı G06F 17/30;H04L 12/16;H04L 12/66
Buluş Özeti

Bu buluş, hakkında bilgi edinilmek istenen konunun bir numaraya kısa mesaj (SMS) yoluyla gönderilmesi ile kullanıcıya sistem üzerinde tanımlı herhangi bir arama motoruna ait sonuç sayfasına ait URL nin WAPpush ya da kısa mesaj ile gönderildiği bir yöntem ile ilgilidir.