22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İçi membran kaplamalı, galvaniz sac gövdeli, taşınabilir, yeniden monte-demonte edilebilir su ve sıvı depolama tankı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00049
Buluş Başlığı İçi membran kaplamalı, galvaniz sac gövdeli, taşınabilir, yeniden monte-demonte edilebilir su ve sıvı depolama tankı.
Başvuru Sahibi EKREM DÜNDAR
Buluş Sahibi EKREM DÜNDAR
IPC Sınıfı E03B 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş, içme suyu, kullanma suyu veya farklı sıvıların depolanmasında kullanılabilen, sıvı temas eden tüm iç haznesi içme suyu için gıda kodeksine, diğer sıvılar için sıvının niteliğine uygun membran kaplamalı, uygulamada montaj ve demontaj kolaylığı getiren, taşınabilir, yeniden kurulabilir, hijyenik, hafif, sağlam, mevsim şartlarına ve ısı değişimlerine karşı dayanıklı bir su ve sıvı depolama tankı yapılanmasını konu almaktadır.(Şekil 1)