22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Lpg tüplerinde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00053
Buluş Başlığı Lpg tüplerinde yenilik.
Başvuru Sahibi ALTINBOĞA GAZ ALETLERİ MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ŞENOL DEMİRAĞ
IPC Sınıfı G01L 7/00
Buluş Özeti

Bu buluş, ev, dükkân, sanayi işletmeleri gibi her türlü mekânda kullanılan ve içinde sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) bulunan tüplere eklenen ve tüpün içindeki gazın yeterli olup olmadığını gösteren bir aparat ile ilgilidir.