22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Cam şişe aparatında yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00055
Buluş Başlığı Cam şişe aparatında yenilik.
Başvuru Sahibi ERTÜRK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MURAT ERTÜRK
IPC Sınıfı B65D 41/00;B65G 41/00;B65G 47/02
Buluş Özeti

Buluş, cam şişe aparatında yenilik olup, özelliği; cam şişe aparatı-1 (2) ve kauçuk esnek yastık-1 (3) veya cam şişe aparatı-2 (4) ve kauçuk esnek yastık-2 (5) veya cam şişe aparatı-3 (6) ve kauçuk esnek yastık-3 (7) veya cam şişe aparatı-4 (8) ve kauçuk esnek yastık -4 (9) veya cam şişe aparatı-5 (10) ve kauçuk esnek yastık-5 (11) veya cam şişe aparatı-6 (12) ve kauçuk esnek yastık- 6 yı (13) içermesidir.