22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Boya rulosu kumaşı örme makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00145
Buluş Başlığı Boya rulosu kumaşı örme makinası.
Başvuru Sahibi YAŞAR YAZAR
Buluş Sahibi YAŞAR YAZAR
IPC Sınıfı D06B 23/00
Buluş Özeti

Sunulan buluş; plastik ve yalı boyaların, uygulanacak yüzeylere sürülmesinde kullanılan "rulo" fırçaların kumaşlarını ören makine ile ilgilidir. Buluş konusu boya rulosu kumaşı örme makinesi ile öncelikle istenilen boyutlarda ve istenilen kalitede hiç fire vermeden; isteğe bağlı olarak tüyleri uzun veya kısa, çemberli veya çembersiz, düz veya çapraz örgülü, dikişsiz tek parça lastikli veya lastiksiz, küçük veya büyük istenilen ebatlardaki kumaşın örülmesini sağlayan ve tutkala ihtiyaç duyulmadan plastik boya rulosu üzerine çorap giydirilmesi gibi çok basit bir sistemle montaj yapılabilmektedir.