22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Fırın veya ocaklarda kulanılan buji ve termokupl tutucu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/02258
Buluş Başlığı Fırın veya ocaklarda kulanılan buji ve termokupl tutucu.
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi MEHMET DEMİREZEN;GÖKHAN TURHAN;İSA GÜN
IPC Sınıfı F23D 14/06;F23Q 9/04;F24C 3/08;F24C 3/10;F24C 3/12
Buluş Özeti

Buluş, günümüzde kullanılan emniyetsiz fırın veya ocakların basit bir aparatla emniyetli hale getirilmesini sağlayan bir aparattır. Buluş standart olarak kullanılan ocaklarda buji taşıyıcısının yerine çok rahatlıkla montaj edilebilmektedir. Buluş, özellikle, fırın veya ocaklarda kullanılan bek setinde kullanılan ve enjektör tutma işlemini gerçekleştiren havuzun yerine tam anlamıyla kullanılabilmektedir