22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Motorlu ve kumandalı yapıya sahip bir baza. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00219
Buluş Başlığı Motorlu ve kumandalı yapıya sahip bir baza.
Başvuru Sahibi İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İLHAM ÖZ
IPC Sınıfı A47C 17/00
Buluş Özeti

Buluş, tekli/çoklu sayıda baza gövdesi (10), gövde (10) ile menteşe mekanizması (13) vasıtasıyla, gövdenin (10) tek bir yanına monteli motor mekanizmasına (30) bağlı bir kol (31) ile düşey eksende açılıp/kapanan kapak (20), motor (30) kontrolünü sağlayan kumanda (40) içeren bir baza ile ilgilidir. Şekil 1