22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Alüminyum profilli hafif telöre ve kompakt laminat tabanlı kare elek kasası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00220
Buluş Başlığı Alüminyum profilli hafif telöre ve kompakt laminat tabanlı kare elek kasası.
Başvuru Sahibi GAZEL DEĞİRMEN MAKİNELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CEMİL GAZEL
IPC Sınıfı B07B 1/46
Buluş Özeti

Buluş, un ve irmik fabrikalarında öğütülen buğdayın değişik ölçülerdeki eleklerle elenip sınıflandırarak un, kepek, irmik, razmol vs. mamullere ayrıştırılması işleminde kullanılan kare elek makineleri için geliştirilen kare elek kasası olup, özelliği, bir taban (3) ve bahsedilen tabanın (3) üstüne oturtulan bir telöreden (2) oluşması ile ilgilidir. (Şekil 1)