22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Port (bağlantı noktası) çoğaltmak için yöntem ve devre. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/00230
Buluş Başlığı Port (bağlantı noktası) çoğaltmak için yöntem ve devre.
Başvuru Sahibi VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İSMAİL YILMAZLAR
IPC Sınıfı G06F 13/42
Buluş Özeti

Elektronik bir sistem içerisinde, ana sisteme bağlı çeşitli aygıtları çalıştırmak veya durdurmak için mikroişlemci tarafından birçok portun (bağlantı noktası) kontrol edilmesi gerekmektedir. Mevcut buluşun özellikleri sayesinde, birden fazla GPIO portunun durumu, bir mikroişlemcinin sadece bir portu ile kontrol edilen bir port kontrolcüsü tarafından kontrol edilmektedir.