22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Polimerik kompozit malzeme esaslı rögar. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00259
Buluş Başlığı Polimerik kompozit malzeme esaslı rögar.
Başvuru Sahibi KOMPOZİT KİMYA VE ELEKTROMEKANİK MALZEME SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi ARDA YILDIZEL
IPC Sınıfı E02D 29/12
Buluş Özeti

Buluş, kablo şebekelerinin birleşim noktalarında, atık su ve/veya yağmur suyu kanalı şebekelerinde veya çeşitli muayene, bakım ve onarımlar için gerekli bacaların oluşturulmasında ve sinyalizasyon ağ şebekelerinin birleşim bölgelerinde, birleşim noktalarındaki ekleme ekipmanlarını dış şartlardan koruma amaçlı kullanılan, kompozit malzemeden mamul bir rögar (1) ile ilgilidir.