22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tek kullanımlık seccade. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00267
Buluş Başlığı Tek kullanımlık seccade.
Başvuru Sahibi LAGAİA HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SUNA UÇAR
IPC Sınıfı A47G 33/00
Buluş Özeti

Bu buluş, özellikle otel, havaalanı, alışveriş merkezi mescitleri, camii gibi sosyal ibadet yerlerinde kullanıma yönelik olarak geliştirilen tek kullanımlık seccade ile ilgili olup, özelliği; üzerinde bulunan izlerden (2) katlanarak hacmi küçültülen bir seccade (1) ile üzerine özel desenler sabitlenecek şekilde anti-bakteriyel tekstil malzemesinden imal edilen seccadeyi (1) muhafaza eden bir ambalajdan (3) meydana gelmesidir.