22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mekanik deprem vanasında yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00284
Buluş Başlığı Mekanik deprem vanasında yenilik.
Başvuru Sahibi İBRAHİM ÇOLAK
Buluş Sahibi İBRAHİM ÇOLAK
IPC Sınıfı F16K 1/00;F16K 17/36
Buluş Özeti

Sensör mekanizma gövdesi(1) içerisindeki bilyenin(10) deprem etkisi ile yatayda hareket etmesi ve tetik silindirine(3) basması sonucu tırnaklama piminin(7) sensör gövde pim kanalında (8) aşağıya doğru hareket ederek mil kertiğinden (6.5) kurtulması ve kapama yayının(9) etkisi ile klapenin(6.1) üzerindeki lastiğin (6.2)sızdırmazlık sağlayarak orifis yüzeyini(11) örtmesi sonucu gaz akısını kesen tertibattır. Parçaların sensör gövdeye(1) yerleştirilmesi ve sonrasında sensör gövdenin(1) vana gövdesine(14) birleştirme vidaları(20) ile takılması sonucu deprem vanası oluşturulur. Bu birleştirmede sensör mekanizması(1) her daim dikey konumdadır. Vana(14) yatay veya dikey pozisyonda olarak sensör gövdeye(1)montaj edilebilir.