22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir ambalaj yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00292
Buluş Başlığı Bir ambalaj yapılanması.
Başvuru Sahibi EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MANSUR EKİCİ
IPC Sınıfı B65D 1/00;B65D 41/00;B65D 5/00
Buluş Özeti

Buluş, ürünlerin son tüketiciye sunulması esnasında, özellikle, peynir ve çeşitli süt ürünlerinin kolay kullanımını, istiflenmesini, taşınmasını ve pratik saklanmasını sağlayan, vakumla korunmuş, ürün haznesine (1) sahip olup, bahsedilen ürun haznesinin (1) bulunduğu birden çok tekil yapı (5), bahsedilen tekil yapıların (5) birbiri ile irtibatlandırılması vasıtasıyla oluşturulan çoklu yapı (4) içeren bir ambalaj yapılanması ile ilgilidir.