22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir kurutucu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/00298
Buluş Başlığı Bir kurutucu.
Başvuru Sahibi ARCELIK ANONIM SIRKETI
Buluş Sahibi MURAT GOKTAS;ARIF OZARSLAN;HAKAN OZKAHRAMAN
IPC Sınıfı D06F 58/28
Buluş Özeti

Bu buluş, basınç sensörü (10) ile dolaşım kanalındaki (7) hava akışının basınç (P) karakteristiği izlenerek hareket ileticinin (4) görev yapmaması, örneğin kayış kopması, fanın (8) dönmemesi veya yetersiz yük (L) gibi birbirinden değişik bir çok arıza tespit edilen ve bu arızaların tespiti için ayrı sensörlerin kullanılmasına gerek duyulmadan yalnızca basınç sensörünün (10) kullanıldığı bir kurutucu (1) ile ilgilidir.