22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kartondan imal edilen ancak karton gibi görünmeyen kuşaklı ürün teşhir standı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00307
Buluş Başlığı Kartondan imal edilen ancak karton gibi görünmeyen kuşaklı ürün teşhir standı.
Başvuru Sahibi EMİR YİĞİT
Buluş Sahibi EMİR YİĞİT
IPC Sınıfı A47F 5/11
Buluş Özeti

Buluş, firmaların belirli satış noktalarında (market stantları, parfümeri stantları, eczane stantları vb.) ilgili ürünlerin teşhiri amacıyla, satış ve pazarlama yapmak için kullanılan, malzemesine rağmen mukavemeti yüksek olan kartondan imal edilen ancak karton gibi görünmeyen kuşaklı teşhir standı ile ilgili olup, özelliği; arka panel sistemi (1), sürgülü raf (2), yuvalı yan panel (3), baza sistemi (4), reklam alınlığı (5) ve kuşaktan (6) meydana gelmesi ile karakterize edilir