22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Katlanabilir acil yerleşim ve yaşam ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00341
Buluş Başlığı Katlanabilir acil yerleşim ve yaşam ünitesi.
Başvuru Sahibi VEFA PREFABRİKE YAPILAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ORHAN GÜNER
IPC Sınıfı E04H 15/00
Buluş Özeti

Buluş, acil arzu edilmeyen deprem, yangın, sel, volkanik patlama, toprak kayması vb. felaketler sonrası doğan acil barınma ihtiyaçları veya inşaat ve şantiye gibi alanlarda geçici barınma sorunlarının kolay ve hızlı bir şekilde çözülmesi amacı ile geliştirilmiş yerleşim ve yaşam ünitesi (1) ile ilgilidir. Bahsedilen acil yerleşim ve yaşam ünitesinin (1) özelliği, kullanılmak istenilen alana kısa sürede kuruluma imkân vermesi ve nakliye esnasında maliyetleri düşürmesidir. Şekil-1 de gösterilen sandviç panellerden mamul sabit ıslak hacim (2) ve hareketli katlanabilir hacim (3) içeren acil yerleşim ve yaşam ünitesi (1), katlanabilir yapıda tasarlanmış olup, nakliye ve depolama esnasında çok daha az yer kaplamaktadır.