22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Fotolimünesant derz dolgu malzemesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/02466
Buluş Başlığı Fotolimünesant derz dolgu malzemesi
Başvuru Sahibi KYK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ZEYNEP UYANUSTA
IPC Sınıfı C04B 16/00
Buluş Özeti

İnşaat alanında, yapı kimyasalları sektöründe kullanılan, seramik ve fayans gibi kaplama malzemelerinin aralarındaki boşluklara uygulanan, dolgu maddesi olarak kalsit, bağlayıcı madde olarak çimento içeren derz dolgu malzemesi olup, özelliği, ışığı absorplayıp derz dolgu malzemesinin karanlık ortamlarda ışık yaymasını (fotoluminesans) sağlayan fosforlu pigment içermesidir.