22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir fan. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00351
Buluş Başlığı Bir fan.
Başvuru Sahibi TEKNİK VAKUM AMBALAJ MAKİNA TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HÜSEYİN OĞUZ FETHANOĞLU
IPC Sınıfı F01P 1/00
Buluş Özeti

Buluş, fan (1) olup, özelliği; 20 adet ters eğimli kanat (1.1) içermesi ve kanat açısının (1.2) 35° ± 10°, kanat uzunluğunun (1.3) 15mm ± 8 mm, çapının (1.4) 154mm ± 5 mm, yüksekliğinin (1.5) 126mm ± 10 mm olmasıdır.