22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir kap. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00352
Buluş Başlığı Bir kap.
Başvuru Sahibi TEKNİK VAKUM AMBALAJ MAKİNA TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HÜSEYİN OĞUZ FETHANOĞLU
IPC Sınıfı B65D 85/00
Buluş Özeti

Buluş, bir kap (1) olup, özelliği; -üzerinde en az iki göz (1.1.1) bulunan gövde (1.1), -her bir göz (1.1.1) içinde bir adet zeytin (1.3) veya diğer taneli meyvelerden bir adet veya diğer taneli meyvelerin reçeli veya diğer taneli meyvelerin marmelatı, - ve her bir göz (1.1.1) içinde bir adet zeytin (1.3) veya diğer taneli meyvelerden bir adet veya diğer taneli meyvelerin reçeli veya diğer taneli meyvelerin marmelatı varken üzerine kapatılmış kapaktan (1.2), oluşmasıdır.