22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sensör içeren bir fırın. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/00358
Buluş Başlığı Sensör içeren bir fırın.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MURAT GUNDOGDU;CEMALETTIN KALAYCI
IPC Sınıfı F24C 15/20;F24C 7/08
Buluş Özeti

Bu buluş, çalışma sırasında, yüksek sıcaklıklara ulaşan pişirme odasının (4), gaz, nem, ve benzeri parametrelerinin algılanmasını ve ölçülmesini sağlayan sensörlerin (7), fırın (1) içinde, yüksek sıcaklıktan etkilenmeden en doğru algılama ve ölçümü yapabilecek bir konuma yerleştirilmesi sağlanmaktadır.