22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İki parçalı iki taraftan kilitlemeli Z rot plastik yatağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00363
Buluş Başlığı İki parçalı iki taraftan kilitlemeli Z rot plastik yatağı.
Başvuru Sahibi RIW OTOMOTİV DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi MUSTAFA HASILCIO;MURAT YILMAZ;REFİK AKTAŞ
IPC Sınıfı F16C 11/06
Buluş Özeti

Buluş ; binek ve hafif ticari araçlarda on arka süspansiyon sistemlerinde kullanılan Z rot plastik yatağında yapılan geliştirmeye ilişkin olup , plastik malzemeli iki parçalı iki taraftan kilitlemeli z rot plastik yatağıdır. Alt yatak (l), üst yatak (2), gövde (3), aşık (4), tırnaklar (5), kanallar (6), kilitleme/birleşim noktaları (7), üst yatak kilitleme kanalı (8) ve yağ kanalı (9) kısımlarından oluşmaktadır.