22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otobüs bagaj elçeği hareket mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00385
Buluş Başlığı Otobüs bagaj elçeği hareket mekanizması.
Başvuru Sahibi BAHATTİN DOĞAN OTO KİLİT VE YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BAHATTİN DOĞAN
IPC Sınıfı E05B 65/00
Buluş Özeti

Buluş, iç mandal (5) ile ittirme dili (2) arasında, ittirme dili (2) üzerindeki ittirme dili yüzeyi (12) üzerinde, kurma plakası (3) ile ittirme dili (2) arasında oluşturulan en az bir pürüzsüz/sürtünmesi yüzey tabakası (13) ve/veya gövde dış yüzeyi (6) üzerinde, olası mukavemet zayıflıklarını gidermek üzere oluşturulmuş en az bir faturalı kabartma tabakası (14) ve/veya kurma plakası (3) üzerinde konumlu, sıkı geçme klipsine (15) sahip klipsler (4) ve/veya elçek gövdesinin (8) her iki yanında, elçek gövdesinin (8) ön kısmına doğru konumlu elçek iç mandalı sabitleme mili yuvası (7) içermesi ile ilgilidir.(Şekil-1)