22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir bilgi hırsızlığı engelleme cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00398
Buluş Başlığı Bir bilgi hırsızlığı engelleme cihazı.
Başvuru Sahibi BVK DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ;ERTAN ÇETİN
Buluş Sahibi ERTAN ÇETİN;ERTAN ÇETİN
IPC Sınıfı G06F 21/00
Buluş Özeti

Bu buluş, otomatik vezne makinelerinde ve diğer tüm self servis terminallerinde müşteri bilgilerinin çalınmasını, yani bilgi hırsızlığını engelleyici bir cihaz ıle ilgilidir.