22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir HDMI bağlantı yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/00405
Buluş Başlığı Bir HDMI bağlantı yöntemi.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi VELI AG;MERT BULUT;OGUZHAN OZTURK;MUSTAFA ILKER UZUN
IPC Sınıfı G06F 3/14;G09G 5/00;H04N 5/44;H04N 5/63
Buluş Özeti

Bu buluş, aralarında HDMI bağlantısı bulunan cihazlardan verici (2) cihazın alıcı (1) cihaz tarafından tanınmasının ve kontrollü bir şekilde beslenmesinin, HDMI konnektörününl4 numaralı yedek pinin veya 18 numaralı pinin kullanılması ile sağlandığı bir HDMI bağlantı yöntemi ile ilgilidir.