22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Alüminyum korkuluk parlatma makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00409
Buluş Başlığı Alüminyum korkuluk parlatma makinesi.
Başvuru Sahibi CEVAT KAŞKIR
Buluş Sahibi CEVAT KAŞKIR
IPC Sınıfı B24B 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş, özellikle küpeşte olarak tabir edilen alüminyum korkuluk parçalarının parlatılması için geliştirilmiş olmakla birlikte benzer özellikteki ürünlerin de parlatılmasına uygun olan, keçe ve benzeri bir parlatıcı parçanın (3.12) parlatılan parçaya (2.1) dairesel hareketle sürttürülmesiyle parlatma ve cilalama yapan, parçaların emniyetli, sen ve standart bir şekilde parlatılmasını sağlayan, boru profillerin yatay ve dikey olarak birleştirilmesi ile oluşturulan makine iskeleti (1), üst kısmında partatılan parçaların (2.1) konumlandırıldığı, dairesel bir hat boyunca dönen, üzerinde parlatma işleminin gerçekleştirildiği, parlatma işlemi tamamlanan ürünün (2.1) makine (10) dışına alındığı indeks tabla (2), ileri - geri, aşağı - yukarı yönde hareket edebilen parlatıcı eleman tablası (3), cila grubu (4), döndürme grubu (5) ve hava besleme tankı (6) içeren parlatma makinesidir (10). (Şekil 1)