22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Değiştirilmiş salım sağlayan dımebon kompozisyonları. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/02500
Buluş Başlığı Değiştirilmiş salım sağlayan dımebon kompozisyonları.
Başvuru Sahibi SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi MUSA ÜMİT ÇİFTER;AHMET TOKSÖZ;ALİ TÜRKYILMAZ
IPC Sınıfı A61K 31/437
Buluş Özeti

Mevcut buluşa göre, bir ya da daha fazla farmasötik olarak kabul edilebilir eksipiyan ilebirlikte dimebolin ya da bunun farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzunu ve bir hidrofilik ve/veya hidrofobik polimer içeren, değiştirilmiş salımlı bir farmasötik bileşim sağlanmıştır. Mevcut buluş bir ya da daha fazla farmasötik olarak kabul edilebilir eksipiyan ile birlikte dimebolin ya da bunun farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzunu ve bir alginat tuzu ve/veya alginik asidin kompleks tuzunu içeren değiştirilmiş salımlı bir farmasötik bileşimdir.