22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çeşitli tamir aletlerini muhafaza eden kelepçe. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00412
Buluş Başlığı Çeşitli tamir aletlerini muhafaza eden kelepçe.
Başvuru Sahibi İZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi EMRE ARBAK;DOĞAN ÖZTAN
IPC Sınıfı A47G 1/00;E05B 1/00
Buluş Özeti

Buluş, en az bir 1. gövde (2), bahsedilen 1. gövde (2) üzerinde bulunan en az iki tutucu (21); bahsedilen tutucular (21) arasına çeşitli tamir aletlerinin (5) yerleşmesini sağlayan kanala (22) sahip; bahsedilen 1. gövde (2) ile irtibatlı 2. gövde (3) ve bahsedilen 1. gövde (2) ile 2 gövde (3) arasında dönme hareketi sağlayan mafsal bölgesi (4) içeren muhafaza kelepçesi ile ilgilidir.