22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ayarlı karkas tutucu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00453
Buluş Başlığı Ayarlı karkas tutucu.
Başvuru Sahibi ARMADA YALITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SERTAÇ ERDOĞMUŞ
IPC Sınıfı E04F 13/26
Buluş Özeti

Bu buluş, bloklar üzerinde inşaat için desteklenen karkasların blok merkezine yerleştirilmesinde kullanılan, ayarlı karkas tutucu (A.1) ile ilgili olup, özelliği; karkasın yerleştiği blok üzerinde, blok tepe kaidesinden (A.1.1) geçen eksen üzerinde yer alan ve merkeze eşit uzaklıktaki iki noktadaki yuvalara yerleşen mafsal bağlantılı karkas tutucu kol (A.1.2 ile aradaki boşlukta yer alan her faklı ölçülü karkasın blok tepe kaidesi (A.1.1) merkezine yerleştirilmesini sağlamasıdır.