22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mil gövdesine yekpare başlığa sahip gazlı amortisör. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00456
Buluş Başlığı Mil gövdesine yekpare başlığa sahip gazlı amortisör.
Başvuru Sahibi T.Ş.T. LIFT AMORTISÖR OTOMOTIV YEDEK PARÇA METAL SANAYL TICARET LIMITED ŞIRKETI
Buluş Sahibi ŞENOL ALAGÖZ
IPC Sınıfı F16F 1/00
Buluş Özeti

Buluş, bir piston silindiri (12) ve bu piston şilindin (12) içerisine geçen bir mil (11) içeren, bahsedilen milin (11) ucunun (111) preslenmesi ile elde edilen bir yassı yüzey (113) ve bu yassı yüzey (113) üzerinde açılan deliğe (114) sahip, mille (11) yekpare yapıda başlık (112) içeren gazlı amortisör (1) ile ilgilidir.