22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Plastik yosun filtre tankı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00481
Buluş Başlığı Plastik yosun filtre tankı.
Başvuru Sahibi AYTOK MAKİNA İNŞ.PLAST.GIDA MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi AYVAZ TOKMAK
IPC Sınıfı B01D 24/00
Buluş Özeti

Buluş, baraj, gölet, göl ve tarımsal sulama için kullanılan kanallarda, güneş ışınlarına maruz kaldıklarından dolayı meydana gelen yosunların temizlenmesini sağlayan ve hammaddesi plastik ve benzeri elastik yapılı malzemelerle yapılan yosun filtreleri ile ilgilidir. Buluş, plastik üst bölüm (1), plastik alt bölüm (2), plastik üst kapak (3), plastik yekpare ayak (4), su giriş açıklığı (5), su çıkış açıklığı (6), hava tahliye çıkışı (7) tankın tahliye çıkışı (8), conta (9), montaj vidaları (10), kelepçe (11), kumlu süzgeç (12) ve difüzör (13) kısımlarından oluşmaktadır.