22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Takmatik bayrak direği. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00546
Buluş Başlığı Takmatik bayrak direği.
Başvuru Sahibi OSMAN ÇALIŞKAN
Buluş Sahibi OSMAN ÇALIŞKAN
IPC Sınıfı B60R 99/00
Buluş Özeti

Buluş, meclis, emniyet ve askeri birliklerde makam araçlarında kullanılan, maliyeti düşük, mukavemeti yüksek, kullanımı basit, hafif ve isteğe bağlı olarak sokulup takılabilen bayrak direği ile ilgilidir. Buluş özellikle, gövde (1), bahsedilen gövdeyi (1) sabitlemek için kullanılan gövde sabitleme aparatı (2), yine bahsedilen gövdenin (1) mukavemetim arttırmak için montaj aparatı (8) ve mukavemet aparatı (9) içeren, istenmediğinde sokulup kamufle kapağı 10 (12) kullanarak kapatılabilen ve böylece estetik açıdan göze hitap eden, pratik, üretimi kolay ve maliyeti düşük bayrak direği ile ilgilidir.