22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kabin veya dolap duvara sabitleme aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00568
Buluş Başlığı Kabin veya dolap duvara sabitleme aparatı.
Başvuru Sahibi MEHMET CENK KILINÇ
Buluş Sahibi MEHMET CENK KILINÇ
IPC Sınıfı A47F 5/00
Buluş Özeti

Kabin veya dolapların duvara montajlanarak asılması aşamasında, kabin veya dolabın duvarda belirlenen yere asılması için hizalanmasını sağlamak için kullanılan ve montajlanan kabin veya dolabın duvarda asılı durmasına destek sağlayan duvara sabitleme aparatı ile ilgili olan bu buluş genel olarak; duvara sabitlenen ana gövde(1), ana gövde üzerinde bulunan taşıma çıkıntısı(2), ana gövdeyi(1) duvara sabitlemek için duvara sabitleme deliği(3), ana gövdeyi(1) kabine(9) sabitlemek için plaka vidalama deliği(4), duvara sabitleme deliğine(3) yerleştirilen duvar vidası(5) ve plaka vidalama deliğine(4) yerleştirilen plaka vidasından(6) oluşmaktadır.