22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok fonksiyonlu genişleyebilir plak ve plak yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00645
Buluş Başlığı Çok fonksiyonlu genişleyebilir plak ve plak yapılanması.
Başvuru Sahibi EFRAHİM ÇEKİÇ
Buluş Sahibi EFRAHİM ÇEKİÇ
IPC Sınıfı A61F 2/44
Buluş Özeti

Buluş, cervical, throca-lumbar, lumbar, omurga hastalıklarında; omurga kırıkları, kırıklı çıkıklarında, vertabre tümörlerinde, vertabrenin dejeneratif hastalıklarında (spondilolistezis, lomber dar kanal) lomber deformitelerde, skolyoz ve kifoz alanlarında kullanılmak üzere plaklar ile ilgilidir.