22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kardan tipi konveyörde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00662
Buluş Başlığı Kardan tipi konveyörde yenilik.
Başvuru Sahibi BAKSAN MAKİNA KONVEYÖR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ADEM YILMAZ
IPC Sınıfı B65G 25/00
Buluş Özeti

Buluş, kardan tipi konveyör olup, özelliği; bir adet tahrik dişlisi (3) ve bir adet avara dişli (18) olmak üzere toplam iki adet dişli içeren tahrik ünitesinden ve kardan zincir burcunun (13) taralı yüzeyine (13.1), taralı yüzeyinden (6.1) sürtünmeden, kardan zincirini (5) itmekte olan tırnaktan (6) oluşmasıdır.