22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Damlama su borularında kullanılan damlatma aparatında yapılan geliştirme. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00670
Buluş Başlığı Damlama su borularında kullanılan damlatma aparatında yapılan geliştirme.
Başvuru Sahibi İSKO PLASTİK VE KALIP SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SÜREYYA TEVRÜZ
IPC Sınıfı A01G 25/02
Buluş Özeti

Bu buluş; damlama su borularında kullanılan damlatma aparatında yapılan geliştirme ile ilgilidir.