22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ekonomik kat kaloriferi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/02605
Buluş Başlığı Ekonomik kat kaloriferi.
Başvuru Sahibi CEMAL CEVHEROĞLU
Buluş Sahibi CÜNEYT CEVHEROĞLU;CEMAL CEVHEROĞLU
IPC Sınıfı F24B 1/16
Buluş Özeti

Bu buluş, katı yakıt (odun, kömür ve benzen) kullanılarak konut, işyeri ve benzeri kapalı mekanların ısıtılmasında kullanılan, gövdesinin (2) içinde yer alan panellerin oluşturdukları birden fazla geçiş odacıkları vasıtasıyla oluşan ısının gövde (2) içerisinde daha fazla süre bulunmasını sağlayarak verimli çalışan bir ekonomik kat kaloriferi (1) ile ilgilidir.